Informace k docházce žáků 9. tříd do školy

redakce  Sdílet článek na nebo
Informace k docházce žáků 9. tříd do školy

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11.  května 2020 budou moci do škol docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin bude neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020. Pokud to bude možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy.

Konzultační hodiny budou probíhat v ucelených blocích z českého jazyka a matematiky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Organizace i časový rozsah samotné výuky bude vycházet nejen ze vzdělávacích potřeb žáků, ale i z jejich zájmu.

Abychom mohli stanovit jednotlivé skupiny, jejich pracovní i časové harmonogramy, potřebuji znát do 6. 5. 2020 váš zájem o účast v této dopolední vzdělávací aktivitě. Jakmile budeme mít od vás požadované informace, obratem sdělíme, jak bude příprava na přijímací zkoušky probíhat. Pro ostatní žáky bude domácí výuka pokračovat v nezměněné podobě.

 

Další informace a podmínky, které jsou důležité pro obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole:

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, např.

  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Přílohou těchto informací je i Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka a návratka. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy

 

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formát PDF, formát WORD)

Příloha č. 2 – Návratka (formát PDF, formát WORD)

Příloha č. 3Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019-2020 (metodika MŠMT)