Zápis do první třídy

Pro školní rok 2021-2022 proběhne zápis ve dnech 8.-16. dubna 2021, ve výjimečných případech v náhradním termínu ve dnech 28.-30. dubna 2021. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovil ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona. Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. tříd pro školní rok 2021-2022 konat v uvedeném termínu bez přítomnosti dětí.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout ve vestibulu u hlavního vchodu do budovy školy na Vratislavově náměstí 124 ve dnech 1.-16. dubna 2021 nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

 

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty:

 • kopie rodného list dítěte (nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé)
 • přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce (k dispozici v příloze tohoto textu)
 • zápisní list pro školní rok 2021-2022 (k dispozici v příloze tohoto textu)
 • kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky – pouze v případě, že byl v roce 2020 udělen odklad školní docházky

Škola všem přihlášeným dětem zašle identifikační (registrační) číslo na vámi udanou mailovou adresu. Rodiče mohou podávat potřebné dokumenty v uvedeném termínu na adresu školy:

 • elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: zs1@nmnm.cz
 • datovou schránkou: sjejh3q
 • poštou na adresu školy
 • v zalepené obálce přímo do poštovní schránky školy na Vratislavově náměstí 124 (schránka je umístěna ve dveřích vchodu vedle budovy bývalé Komerční banky)

Od 1. do 16. dubna 2021 lze formuláře dokumentů vyzvednout ve vestibulu u hlavního vchodu do budovy školy na Vratislavově náměstí 124 nebo osobně v úředních hodinách na sekretariátu školy.

Bližší informace je možno získat na telefonu 566 598 501 nebo při osobní návštěvě školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2021-2022

vydaná v souladu se záměrem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd v Novém Městě na Moravě

Ve školním roce 2021-2022 otevře Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou dvě první třídy s celkovým maximálním počtem 48 žáků.

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 1/2020 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě.

V případě volné kapacity do určeného počtu 48 žáků ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí):

 1. Trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě.
 2. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy.
  Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.

Informace:

Upozorňujeme rodiče, že sportovní klub při 2. ZŠ v Novém Městě na Moravě je určen pro žáky obou základních škol. Podmínkou přijetí do tohoto klubu tedy není nutnost být žákem 2. základní školy.

 

Soubory ke stažení