I. základní škola

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2024-2025 proběhne zápis ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 15:00 do 17:00 hodin na přístavbě naší školy na Sportovní ulici č. 321 (budova vedle sportovní haly). K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je možno vyzvednout přímo při zápisu na Sportovní ulici č. 321, k dispozici je též v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 566 598 501 nebo při osobní návštěvě školy.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2024-2025

vydaná v souladu se záměrem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd v Novém Městě na Moravě

Ve školním roce 2024-2025 otevře Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou dvě první třídy.

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 1/2020 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě.

V případě volné kapacity ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí):

 1. trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě
 2. sourozenci ve vyšších ročnících této školy
  Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.

Informace:

Upozorňujeme rodiče, že sportovní klub při 2. ZŠ v Novém Městě na Moravě je určen pro žáky obou základních škol. Podmínkou přijetí do tohoto klubu tedy není nutnost být žákem 2. základní školy.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft