Zápis do první třídy

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu na Tyršově ulici nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 566 598 501 nebo při osobní návštěvě školy.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020-2021

vydaná v souladu se záměrem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd v Novém Městě na Moravě

Ve školním roce 2020-2021 otevře Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou dvě první třídy s celkovým maximálním počtem 48 žáků.

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 1/2020 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě.

V případě volné kapacity do určeného počtu 48 žáků ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí):

 1. Trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě.
 2. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy.
  Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.
 3. Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy ZŠ Vratislavovo náměstí 124 (Tyršova 321), přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově. Rozhodujícím podkritériem u bodu 3 bude věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat pole data narození (tzn. od nejstaršího k nejmladšímu).

 

Informace:

Upozorňujeme rodiče, že sportovní klub při 2. ZŠ v Novém Městě na Moravě je určen pro žáky obou základních škol. Podmínkou přijetí do tohoto klubu tedy není nutnost být žákem 2. základní školy.

 

Soubory ke stažení