I. základní škola

EU peníze školám

O projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách byla do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu zařazena nová oblast podpory, která by měla přispět k masivní podpoře základních škol a k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Smyslem oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace.

Bylo vybráno těchto 7 prioritních témat:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání

 

Vlastní projekt

Naše škola vypracovala vlastní projekt s názvem Podej mi ruku, pomohu ti jít a stala se v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjemcem podpory 1.4. Zaměřili jsme se na tyto oblasti:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • finanční gramotnost

V rámci tohoto projektu probíhá metodické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a finanční gramotnosti. Pedagogové naší školy vytvářejí a následně používají nové metodické pomůcky a učební materiály. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin.

 

Vytvořené digitální učební materiály – DUM

Naše škola je v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizátorem projektu Podej mi ruku, pomohu ti jít. V rámci šablony III/2 byly doposud zpracovány následující digitální učební materiály:

Ročník Předmět Tématická oblast Autor
2.-3. Matematika Přirozená čísla do 100 Jana Láchová
3. Matematika Přirozená čísla do 100 Jaroslava Truksová
6.-7. Matematika Aritmetika Eva Ficová
6.-9. Matematika Geometrie Eva Ficová
9. Matematika Algebra Hana Knapčoková
2.-3 Český jazyk Psaní i, y Jana Láchová
3. Český jazyk Vyjmenovaná slova Jaroslava Truksová
6.-7. Český jazyk Slovní druhy Zdeněk Havlík
6.-8. Český jazyk Tvarosloví Marcela Slámová
7. Český jazyk Větné členy Zdeněk Havlík
7. Český jazyk Věta a souvětí Zdeněk Havlík
7.-8. Český jazyk Skladba Marcela Růžková
7.-9. Český jazyk Sloh Miroslav Jurek
3.-4. Anglický jazyk Osvojování slovní zásoby Věra Janů
6. Anglický jazyk Gramatika I. Jaroslava Gregorová
6.-9. Anglický jazyk Slovní zásoba Jaroslava Gregorová
7.-9. Anglický jazyk Gramatika II. Jaroslava Gregorová
Marcela Růžková
7.-9. Německý jazyk Reálie Jitka Matoušková
7.-9. Německý jazyk Gramatika Jitka Matoušková
7.-9. Německý jazyk Slovní zásoba Jitka Matoušková
3. Prvouka Živá příroda Jaroslava Truksová
4.-5. Vlastivěda Současnost a minulost Pavlína Poláčková
5. Vlastivěda Země, kde žijeme
Evropa – sjednocující světadíl
Pavlína Poláčková
5. Přírodověda Neživá příroda
Země ve vesmíru
Člověk a jeho zdraví
Pavlína Poláčková
6. Přírodopis Bezobratlí Martina Janíčková
7. Přírodopis Ptáci Martina Janíčková
7. Přírodopis Rostliny Martina Janíčková
6.-9. Hudební výchova Vážná hudba Renata Slámová
6.-9. Hudební výchova Hudba na jevišti, hudba kolem nás Renata Slámová
7.-9. Hudební výchova Moderní a populární hudba Renata Slámová
6.-7. Fyzika Síla, účinky síly Erika Oravcová
6.-8. Fyzika Měření fyzikálních veličin Erika Oravcová
8. Chemie Názvosloví Dagmar Jaitnerová
6. Dějepis Starověk Jaroslava Hnízdilová
7. Dějepis Středověk Jaroslava Hnízdilová
8.-9. Dějepis Novověk Jaroslava Hnízdilová
7. Zeměpis Amerika, Afrika, Asie, Austrálie, Ocánie Ivona Kovačičová
8. Zeměpis Evropa Pavel Hnízdil
8.-9. Zeměpis Česká republika Ivona Kovačičová
Pavel Hnízdil
6., 8. Výpočetní technika MS Word Petr Smékal
6., 9. Výpočetní technika Uživatelské programy Miroslav Sláma
7. Výpočetní technika Vektorová grafika Zdeněk Havlík
7. Výpočetní technika Bitmapová grafika Zdeněk Havlík
7. Výpočetní technika Digitální fotografie Zdeněk Havlík
8. Výpočetní technika Programování Miroslav Sláma
8. Výpočetní technika MS Excel Petr Smékal
9. Výpočetní technika Databáze Miroslav Sláma
9. Výpočetní technika Audiovizuální technika Petr Smékal

Autor příslušné sady poskytne vytvořené digitální učební materiály ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ na požádání.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft