I. základní škola

Informace o zabezpečení ochrany osobních údajů

Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR). Dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí v sídle školy.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), čl. 37, jmenovala ředitelka školy pověřence na ochranu osobních údajů – Mgr. Marcelu Slámovou, e-mail: marcela.slamova@zs1.nmnm.cz, tel. 566 598 502, na kterou se obracejte při řešení jakýchkoliv situací ohledně zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení.

Obecné Nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) je ucelený soubor pravidel na ochranu dat v EU. Povinností školy jako správce osobních údajů je tímto nařízením se řídit a provést taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému zacházení s osobními údaji žáků a zákonných zástupců a aby se hájila jejich práva.

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o ochraně osobních údajů (včetně kontrolních mechanismů) – aby se zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů. Všichni zaměstnanci školy se při práci s osobními údaji  řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají na základě plnění požadavků právních předpisů, nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka). Výslovný souhlas subjektu údajů musí být písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost, plnění ŠVP a organizaci školního roku. Jsou v oprávněném zájmu školy a subjektů údajů.

Osobní údaje, které škola zpracovává, získává převážně od zákonných zástupců žáků při přijímání ke vzdělávání, ale také v průběhu vzdělávání. Dalším zdrojem je hodnocení žáků v průběhu vzdělávání pracovníky školy. Škola může získat také informace od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden. Údaje se mohou také získávat při přestupech žáka z jiné školy.

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen škole předat, což převážně ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje se uchovávají na základě povinnosti stanovené §28 školského zákona a zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o osobních údajích žáků a zákonných zástupců třetí osobě, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na:

  • přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají,
  • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů – tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů,
  • výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů není oprávněné.

Jsou-li názoru, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, mohou podat stížnost řediteli školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Novém Městě na Moravě
dne 01. srpna 2022

Mgr. Hana Knapčoková, ředitelka školy

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft