I. základní škola

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

Naše škola se zabývá environmentální výchovou již od roku 2000. Základním cílem environmentálního vzdělávání a výchovy je naučit žáky žít podle principů trvale udržitelného rozvoje.
Environmentální (ekologická) výchova vede žáky k pochopení souvislostí a složitostí vztahů člověka a životního prostředí. Vede k osvojení si odpovědnosti za jednání a přístup jedince i celé společnosti k životnímu prostředí. Učí citlivě vnímat zákonitosti přírody a poznávat podmínky života, strukturu a funkci ekosystémů i celé biosféry. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Žáci se naučí významu biodiverzity, pochopí podmínky lidské existence a nezbytnost postupného přechodu k udržitelnému rozvoji. Naučí se způsobům a možnostem využívání životního prostředí tak, aby nebyly porušeny přírodní souvislosti a ohroženy ani podmínky života, ani zdroje lidských potřeb.

Žáci si osvojí konkrétní dovednosti a návyky nezbytné k pochopení komplexnosti a složitosti životního prostředí, naučí se řešit problémy týkající se životního prostředí a těmto problémům předcházet. Seznámí se s regionálními aspekty a jejich vlivem na životní prostředí a naopak.

Školní plán EVVO je realizován v několika rovinách. Ekologické aspekty jsou uplatňovány v jednotlivých vyučovacích předmětech, v povinně volitelných předmětech ekologicko přírodopisná praktika pro 7. a 8. ročník, dále jsou realizována průřezová témata formou integrace do předmětů i formou samostatných projektů. Probíhají také mimoškolní aktivity zaměřené na ekologickou tematiku. Důležitou roli v EVVO na naší škole mají regionální aspekty Kraje Vysočina, jeho zvláštnosti a typické vlastnosti. Velký důraz je kladen i na spolupráci s místními organizacemi a poznávání blízkého okolí.

 

Ekologická výchova má na naší škole již dlouholetou tradici. Jsme školou s titulem ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE nejvyššího stupně a již podruhé jsme získali mezinárodní titul EKOŠKOLA. Jsme začleněni do sítě programu ZDRAVÁ ŠKOLA.

 

Celoroční aktivity

 • Třídění odpadu ve třídách, odborných učebnách i kabinetech (papír, plasty a obaly tetrapack, směsný odpad)
 • Sběr pomerančové a citrónové kůry
 • Sběr baterií a elektrospotřebičů
 • Vedeme žáky k samostatné práci, k odpovědnému chování a jednání, k zdravému životnímu stylu
 • Vedeme žáky k získávání informací z internetu, literatury, výukových programů, exkurzí, besed, sdělovacích prostředků apod.
 • Připravujeme žáky jako zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti v oblasti environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje
 • Využíváme odborné pracovny (přírodopis, dějepis – zeměpis, fyzika – chemie, dílna, jazykové učebny)
 • Využíváme školní zahradu (správné zakládání kompostu, sklizeň ovoce a zeleniny, obhospodařování půdy,…) jako učebnu v přírodě a Naučnou stezku, která představuje jednotlivé ekosystémy (půda, les, voda, pole – hospodářské plodiny, zahrada – bylinková spirála, „hřbitov odpadků“)
 • Pečujeme o okolí školy, o úpravu okolí (úklid parku nebo „Koruny“)
 • Využíváme možnosti pobytu v přírodě v rámci volitelných předmětů i tělesné výchovy
 • K relaxaci a odpočinku využíváme Relaxační centrum (školní dvůr, relaxační místnost)
 • Jsme zapojení do celostátní sítě škol Zdravá škola
 • Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Ekoškola
 • Zapojujeme se do projektu pod záštitou Tvořivá škola
 • Přikrmujeme pravidelně lesní zvěř
 • Povinně volitelný předmět pro sedmé, osmé a deváté ročníky ekologicko přírodopisná praktika
 • Využíváme „makulatury“ při písemných pracích
 • Kopírujeme oboustranně
 • Šetříme energií (pravidelně zhášíme, správně větráme, kontrolujeme teplotu ve třídách a odborných učebnách, využíváme energeticky úsporné elektrospotřebiče, usilujeme o dokončení rekonstrukce elektroinstalace,..)
 • Šetříme vodou (ekonomické splachování toalet, spořiče vody u umyvadel)
 • Informujeme veřejnost o ekologických aktivitách formou příspěvků do místních novin Novoměstsko, na webových stránkách školy
 • Účastí na ekologických seminářích zvyšujeme kvalifikaci školního koordinátora pro ekologickou výchovu i ostatních pedagogů
 • Využíváme metodiky pro jednotlivé předměty, odborné publikace, názorné pomůcky
 • Na škole pracuje školní Ekotým složený ze žáků i učitelů
 • Informujeme prostřednictvím školní ekologické nástěnky
 • Využíváme pracovní listy pro ekologické vzdělávání (BEO, Učitelské lístky, Odpady, Tulipán, Biologické chvilky, materiály Tereza, Chaloupky aj.), odborných časopisů (Lidé a Země, Dnešní svět, Příroda, 21. století, Epocha aj.)
 • Dodržujeme pitný režim (fontánky v každé třídě, prodej mléka a mléčných výrobků)
 • Protidrogová osvěta, protidrogový program
 • Lyžařský výcvik, sportovní aktivity (školní liga)
 • Soutěže, olympiády, projekty (Recyklohraní, Mladý zdravotník, Mladý zahrádkář, Les ve škole, škola v lese, Ekoškola, Světový den vody, Den Země, První pomoc do škol, ekologická olympiáda, výtvarné a literární soutěže apod. – dle aktuální nabídky)
 • Spolupracujeme s místními organizacemi (Horácké muzeum, Horácká galerie, městská knihovna, SDH, čistírna odpadních vod, městský úřad…
 • Spolupracujeme s regionálními organizacemi (CHKO Žďárské vrchy, Sdružení Krajina, Český červený kříž, ODAS, Lesy ČR, Český svaz myslivců… )
 • Spolupracujeme s organizacemi se zaměřením na ekologické vzdělávání (KEV, Tereza, Chaloupky, Rezekvítek, Pavučina)
 • Využíváme aktuální informace a průběžné akce k významným dnům pro životní prostředí (viz dále)
 • Provádíme hodnocení průběhu ekologické výchovy a vzdělávání na škole formou měsíčních zpráv, zpětné vazby

 

Významné dny pro životní prostředí

22. 03. Světový den vody
23. 03. Světový den meteorologie
01. 04. Den ptactva
07. 04. Světový den zdraví
21. 04. Den proti hluku
22. 04. Den Země
24. 04. Den laboratorních zvířat
01. 05. Mezinárodní den ptačího zpěvu
24. 05. Evropský den parků
31. 05. Světový den bez tabáku
31. 05. Den otvírání studánek
01. 06. Den dětí
05. 06. Světový den životního prostředí
08. 06. Mezinárodní den oceánů
17. 06. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští
21. 05. Den květů
16. 09.  Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
19. 09. Ukliďme svět
22. 09. Evropský den bez aut
01. 10. Světový den lidských sídel
04. 10. Světový den zvířat
10. 10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16. 10. Světový den výživy
24. 10. Den OSN + Den pro rozvoj informací
01. 11. Bonnská úmluva
03. 11. Den bez pesticidů
16. 11. Den bez cigaret
12. 12. Ramsarská úmluva
17. 12. Úmluva o světovém dědictví
29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

 

 Projekty

 • Les ve škole, škola v lese
 • Doprava
 • Světový den vody
 • Den Země
 • Ekoškola
 • První pomoc do škol
 • Drobné projekty (v rámci volitelného předmětu ekologicko přírodopisná praktika a projekty dle aktuální nabídky)

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft