Školní poradenské pracoviště

Charakteristika

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby a s nimi spojenou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům. Je tvořeno ředitelem školy, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a školní psycholožkou, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy jakož i poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

Náplň činnosti

  • komunikace o podpůrných opatřeních se ŠPZ (záznam o konzultaci je v doporučení)
  • podpora při poskytování podpůrných opatření školou
  • sledování a vyhodnocování PLPP a poskytovaných podpůrných opatřeních vyššího stupně
  • podpora začleňování žáků z jiného kulturního prostředí a žáků žijících v odlišných životních podmínkách
  • podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • zajištění včasné intervence při aktuálních problémech jednotlivců i školních tříd
  • prevence rizikového chování
  • metodická podpora ve vzdělávacích činnostech v oblasti speciálně pedagogické a psychologické
  • spolupráce školy a rodičů, případně dalších spolupracujících subjektů
  • kariérové poradenství

 

Kontakty

Mgr. Otto Ondráček – ředitel školy
E-mail: otto.ondracek@zs1.nmnm.cz
Telefon: 566 598 501

Mgr. Hana Knapčoková – výchovná – kariérní poradkyně
E-mail: hana.knapcokova@zs1.nmnm.cz
Telefon: 566 598 502
Konzultační hodiny: středa 13.30 – 15.00 hodin

Mgr. Marcela Slámová – metodička prevence
E-mail: marcela.slamova@zs1.nmnm.cz
Telefon: 566 598 500

Mgr. Lucie Šponarová – školní psycholog
E-mail: lucie.sponarova@zs1.nmnm.cz
Telefon: 566 598 554