I. základní škola

Charakteristika školy

Základní škola v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou patří mezi nejstarší školy našeho okresu a za více jak 140 let své existence zaujala v regionu své pevné místo. Od začátku se stala centrem vzdělanosti města i okolních obcí. 1. 1. 2000 se stala příspěvkovou organizací (právním subjektem). Po celou dobu se různě měnila a vyvíjela. Tento proces probíhá i nadále a nabízí obrovské možnosti všem, kteří je chtějí v maximální míře využít. Od roku 2003 se její součástí stala i malotřídní ZŠ ve Slavkovicích.

Usilujeme o to, aby obsah učiva i pedagogické metody reagovaly na potřeby doby, odpovídaly potřebám žáků a byly v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad vlastenectví, humanity a demokracie. Během školní docházky chceme dát žákům potřebný prostor pro rozvíjení jejich tvořivých schopností při maximálním respektování jejich zájmů a možností, vybavit je základními znalostmi a dovednostmi. Škola proto musí být otevřenou a konstruktivní institucí, ve které budou mít zájem pracovat a tvořit nejen zaměstnanci, ale zejména děti.

 

Cíle školy

Naše škola je zapojena do sítě tvořivých škol, školní vzdělávací program vychází z tradic činnostního učení. Naším cílem je, aby výuka probíhala přiměřenou formou každému dítěti a přitom zajistila vysokou úroveň znalostí a dovedností při využití rozmanitých forem a metod práce, při výběru různých zdrojů informací (učebnice, odborné publikace, internet, osobnosti…).

Rozvíjíme systémové myšlení žáků, které má svůj základ v práci s daty. Učíme je samostatnému vyhledávání a zpracování informací, jejich třídění na základní a podružné.

Tyto zdroje mají žákům nejen usnadnit jejich další vzdělávání, ale orientovat se i ve všech obtížných situací, správně formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky, názory a nově získané vědomosti. V rámci školních a třídních managementů rozvíjíme u žáků jejich dovednosti a samostatné myšlení, aby získali takové návyky práce v týmu, při kterých by uplatnili nejen své znalosti, ale pomocí nich by i tým řídili.

Hlavním výchovným cílem školy je vychovat jedince, který bude ctít pravdu a spravedlnost, chránit lidská práva, svobodu a demokracii. Umožnit každému žákovi rozvoj odpovídající jeho dispozicím (vrozeným i získaným) a usilovat o jeho optimální studijní úspěšnost. Při výchově chceme úzce spolupracovat s rodiči i s širokou veřejností. Chceme je naučit odpovědnosti sám za sebe i za společenské chování, úctě i respektu k lidem všech ras, národností a náboženského vyznání.

Naším cílem je člověk úspěšný a spolehlivý. Aby dosáhl takové roviny, musí být vyspělý jak po stránce morální, tak i po stránce vědomostní. K naplnění tohoto cíle vede zejména partnerský vztah mezi učitelem a žákem, mezi žáky i učiteli navzájem.

 

Zaměření školy – profilace

Škola je na 2. stupni zaměřena na informační technologie. Výuku realizujeme nejen v rámci specializované třídy, kterou otevíráme od 6. ročníku na základě výsledků přijímacích zkoušek, ale i nespecializovaných tříd. Výuku informatiky zahajujeme už ve 4. ročníku 1. stupně. Vhodnou formou také začleňujeme do výuky i výukové programy.

Cílem vzdělávacího procesu není jen získání základních znalostí v oblasti textových, grafických, tabulkových editorů, různých programovacích jazyků apod., ale zejména práce s informacemi, jejich vyhledávání, aktivní osvojování a používání.

Vedle informačních technologií se škola zaměřuje i na oblast ekologické výchovy, kde vedeme žáky k pochopení souvislostí a složitostí vztahů člověka a životního prostředí. Dále vedeme jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, vnímání zákonitostí přírody, poznávání podmínek života atd.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft