I. základní škola

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Základní škola Nové Město na Moravě – výzva 022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004475

Naše škola se zapojila do projektu VÝZVA 22 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020. Projekt ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – VÝZVA 022 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Šablony, do kterých jsme se zapojili:

1. Personální podpora

Školní speciální pedagog

Ve škole po dobu trvání projektu pracuje na poloviční úvazek speciální pedagog. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Tato aktivita podporuje profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogové absolvují v rámci šablony akreditované vzdělávací programy DVPP v těchto oblastech:

  • čtenářská gramotnost
  • matematická gramotnost
  • cizí jazyky – témata zaměřená na didaktiku cizího jazyka, metodu CLIL apod
  • inkluze ve vzdělávání

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpora pedagogů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Tandemová výuka na ZŠ

Tento typ výuky prohlubuje spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Ve škole budou realizovány čtenářské kluby pro naše žáky. Mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Pro žáky naší školy budou realizovány kluby zábavné logiky a deskových her. Mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Rovněž tato aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

V rámci této aktivity budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Doučování bude zaměřeno především na tyto předměty: český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft