Informace o studiu ve specializované třídě

Specializované třídy se zaměřením na výpočetní techniku jsou na 1. základní škole v Novém Městě na Moravě zřizovány od roku 1994. Výuka v těchto třídách je realizována na základě projektu, který škola zpracovala v roce 1993 a který byl schválen Radou Programu rozvoje základního a středního školství pod č. j. 15099/94-20.

Zaměření a obsah studia

Studium ve specializované třídě zaměřené na výpočetní techniku je určeno pro žáky, kteří s velmi dobrými výsledky zvládají učivo základní školy a v letošním školním roce ukončí 5. ročník. V následujících čtyřech ročnících, odpovídajících 6.-9. ročníku ZŠ, budou žákům kromě výuky základních předmětů poskytnuty také teoretické a zejména praktické základy činností spojených s výpočetní technikou, vhodných pro rozvíjení na středních a vysokých školách. Učební plán specializovaných tříd je doplněn o nové předměty (výpočetní technika, cvičení z výpočetní techniky, praktika z výpočetní techniky, počítačová grafika…), z nichž některé se vyučují ve skupinách a jsou zaměřeny na oblasti dle vlastního výběru a zájmu žáků. Žáci se během čtyř let seznámí:

 • s ovládáním počítačů v systému Windows, Linux, Android a se zásadami práce s lokální počítačovou sítí a síťovými operačními systémy
 • s ovládáním mobilních zařízení různých platforem – Apple, Android, Windows
 • s ovládáním robotů a mikropočítačů Arduino a Microbit
 • s mezinárodní počítačovou sítí Internet a se zásadami práce s informacemi, s elektronickou poštou a s intranetem
 • s programy z oblasti textových a grafických editorů, tabulkových procesorů a databází (Word, Excel, Access, Corel Draw…)
 • se základy moderního počítačového vybavení a vybranými typy příslušenství počítačů
 • se základy psaní na počítači (psaní všemi deseti)
 • se základy práce s prezentačními programy (PowerPoint)
 • se zpracováním a úpravami digitálních fotografií a s úpravami audio a videozáznamů (Zoner Photo Studio, Pinnacle Studio…)
 • se základy počítačové animace
 • se základy programování a tvorbou internetových stránek – PHP, HTML, JavaScript
 • se základy programování ve SCRATCH, PYTHON
 • se základy virtualizace operačních systémů
 • se základními cloudovými službami a cloudovými úložišti
 • se základy počítačového modelování v 2D a 3D – AutoCAD, Inventor, SketchUp, TinkerCad

Součástí učebního plánu jednotlivých ročníků jsou rovněž odborné exkurze se zaměřením na výpočetní techniku.

Organizační a materiální podmínky

Nově vzniklý kolektiv žáků specializovaných tříd vykazuje na základě poznatků posledních let velmi dobré studijní výsledky. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu ve dvou počítačových učebnách, které jsou vybaveny novými osobními počítači zapojenými do sítě se systémem Windows Server.

Pevnou součástí výuky ve specializovaných třídách je e-learning (studijní materiály umístěné na e-learningovém portále školy), který žákům poskytuje možnost připravovat se na vyučování a vypracovávat úkoly v době, která je pro ně nejoptimálnější, a způsobem, jenž je maximálně efektivní.

Všichni žáci školy mají k dispozici školní e-mail a vlastní datové úložiště s kapacitou 1 TB, sdílené kalendáře, mají možnost využívat online webové aplikace – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ve školním prostředí využívají vnitřní sociální síť a technologii Teams. Žáci pracují a vedou své poznámky v elektronických školních sešitech, které jsou online dostupné na všech mobilních zařízeních žáka.

Pokud se rodiče rozhodnou pro pořízení nové výpočetní techniky pro domácí práci svých dětí, mohou využít skutečnosti, že škola má od vzniku specializovaných tříd velmi dobrou spolupráci s firmou AutoCont Žďár nad Sázavou, která zajišťuje veškeré činnosti spojené s výpočetní technikou a poskytuje žákům specializovaných tříd naší školy při nákupu výpočetní techniky slevu 5 %.

Žáci specializovaných tříd mají pro své domácí použití v rámci členství školy v Autodesk Education Community přístup ke studentským verzím softwaru firmy Autodesk – především aplikace AutoCAD, Inventor. Tento software mohou žáci používat po dobu studia bezplatně k domácí přípravě.

Díky uzavřené licenční smlouvě EES (Enrollment for education solutions) s firmou Microsoft mohou žáci všech tříd školy využívat zdarma po dobu studia nejnovější verze softwarových produktů MS Office v edici Professional (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acces, OneNote, OneDrive…) na svých domácích počítačích a mohou zdarma testovat všechny nástroje a operační systémy firmy Microsoft (více informací ZDE).

Škola se v rámci své specializace úspěšně zapojuje do různých projektů, programů a grantů. Jsme zapojeni do celosvětového projektu firmy Microsoft Partners in Learning, jehož cílem je vytvoření sítě inovativních vzdělávacích center, která budou poskytovat kvalitní vzdělávání zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií. Působíme jako vzdělávací centrum Kraje Vysočina, které poskytuje vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií ve školství, pořádáme semináře, školení a e-learningové akce.

Škola je spolupořadatelem největší soutěže v Office aplikacích OfficeArena, které se ročně účastní více než 4000 žáků a studentů z celé republiky. Jsme součástí celosvětového programu Microsoft Expert Educator a zúčastnili jsme se celosvětového fóra inovativních učitelů v Barceloně.

Žáci specializovaných tříd uplatňují své vědomosti a dovednosti v různých soutěžích. Úspěšně se zapojují do soutěže dětí a mládeže v programování, soutěže KoduCup, OfficeArena a do soutěže Bobřík informatiky, která je zaměřena na oblast algoritmizace, řešení problémů, na porozumění a zpracování informací a celkovou digitální gramotnost. Prokazují rovněž nadprůměrné výsledky v celostátním srovnávacím testování informační gramotnosti (TIGR).

Požadavky na uchazeče

 • velmi dobrý prospěch v pololetí 5. ročníku a zájem o výpočetní techniku
 • úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru
 • absence výrazných zdravotních a výchovných problémů

Obsah přijímacího pohovoru

 • písemná část zaměřená na všeobecné znalosti z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka
 • všeobecný ústní pohovor (absolvují jej pouze úspěšní řešitelé písemné části pohovoru)

Všichni uchazeči o přijetí do specializované třídy obdrží písemné pozvání k přijímacímu pohovoru na základě vyplněné a odevzdané přihlášky. Přihlášky jsou k dispozici u výchovných poradců jednotlivých škol nebo přímo na Základní škole v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124. Tiskopis přihlášky je též ke stažení v příloze tohoto textu. Termín odevzdání vyplněné přihlášky prostřednictvím výchovných poradců jednotlivých škol je stanoven na 22. dubna 2021.

Přijímací pohovory

Přijímací pohovory se uskuteční ve středu 28. dubna 2021 od 8.15 hodin v budově Základní školy se specializací v oboru výpočetní techniky v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124. Přijímacího pohovoru se v letošním roce rodiče uchazečů nemohou osobně zúčastnit.

Další informace

Další informace můžete získat na telefonním čísle 566 598 501 nebo při osobní návštěvě školy. Texty písemné části přijímacího pohovoru z minulých let jsou k dispozici ZDE.

Soubory ke stažení