I. základní škola

Informace o studiu ve specializované třídě

Specializované třídy se zaměřením na výpočetní techniku jsou na 1. základní škole v Novém Městě na Moravě zřizovány od roku 1994. Výuka v těchto třídách je realizována na základě projektu, který škola zpracovala v roce 1993 a který byl schválen Radou Programu rozvoje základního a středního školství pod č. j. 15099/94-20.

Zaměření a obsah studia

Studium ve specializované třídě zaměřené na informační technologie je určeno pro žáky, kteří s velmi dobrými výsledky zvládají učivo základní školy a v letošním školním roce ukončí 5. ročník. V následujících čtyřech ročnících, odpovídajících 6.-9. ročníku ZŠ, budou žákům kromě výuky základních předmětů poskytnuty také teoretické a zejména praktické základy činností spojených s informačními technologiemi, které lze následně rozvíjet na středních a vysokých školách.

Učební plán specializovaných tříd vychází z nových rámcových vzdělávacích programů oboru Informatika a je doplněn o nové předměty, z nichž některé se vyučují v menších skupinách a jsou zaměřeny na oblasti, které si žáci sami vybírají podle svého zájmu. Žáci se během čtyř let seznámí:

 • s ovládáním počítačů v systému Windows, Linux a se zásadami práce s lokální počítačovou sítí a síťovými operačními systémy
 • s ovládáním mobilních zařízení různých platforem – Apple, Android, Windows
 • s ovládáním robotů a mikropočítačů Raspberry Pi, Microbit a Lego Spike
 • s globální počítačovou sítí Internet a se zásadami práce s informacemi, s elektronickou poštou a s intranetem
 • s programy z oblasti textových a grafických editorů, tabulkových procesorů a databází (Word, Excel, Access, MySQL, Corel Draw…)
 • se základy psaní na počítači (psaní všemi deseti)
 • se základy práce s prezentačními programy (PowerPoint)
 • se zpracováním a úpravami digitálních fotografií a s úpravami audio a videozáznamů (Zoner Photo Studio, Pinnacle Studio…)
 • se základy počítačové animace
 • se základy programování a tvorbou internetových stránek – PHP, HTML, CSS, JavaScript
 • se základy programování ve SCRATCH, PYTHON
 • se základy konstrukce počítačových sítí, konfigurací WIFI routerů, switchů a serverů (vše probíhá na reálných špičkových zařízeních v počítačové laboratoři)
 • se základy virtualizace operačních systémů
 • se základními cloudovými službami a cloudovými úložišti
 • se základy počítačového kreslení a modelování v 2D a 3D – AutoCAD, Inventor, SketchUp, TinkerCad, OnShape

Součástí učebního plánu jednotlivých ročníků jsou rovněž odborné exkurze se zaměřením na informační technologie.

Organizační a materiální podmínky

Nově vzniklý kolektiv žáků specializovaných tříd vykazuje na základě poznatků posledních let velmi dobré studijní výsledky. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu ve dvou standardních počítačových učebnách. V září 2021 byla uvedena do provozu třetí učebna digitálních technologií, jejíž součástí je počítačová laboratoř, ve které mohou žáci na profesionálních špičkových zařízeních vytvářet cvičné počítačové sítě, konfigurovat wifi routery, switche a servery. Učebna rovněž disponuje profesionálním zařízením pro pořizování a úpravy digitálních videozáznamů, fotografií a animací.

Pevnou součástí výuky ve specializovaných třídách je e-learning (studijní materiály umístěné na e-learningovém portále školy) a práce v MS Teams, což žákům poskytuje možnost připravovat se na vyučování a vypracovávat úkoly v době, která je pro ně nejoptimálnější, a způsobem, jenž je maximálně efektivní.

Všichni žáci školy mají k dispozici školní e-mail a vlastní datové úložiště s kapacitou 3 TB, sdílené kalendáře, mají možnost využívat online webové aplikace – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ve školním prostředí využívají vnitřní sociální síť a technologii Teams. Žáci pracují a vedou své poznámky v elektronických školních sešitech, které jsou online dostupné na všech mobilních zařízeních žáka.

Výuka ve specializovaných třídách úzce koresponduje s dokumentem Strategie 2030+, který specifikuje rozvoj vzdělávací soustavy České republiky pro období let 2020-2030. Cílem je modernizovat vzdělávací systém ČR, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají. Jde zejména o efektivní využívání digitálních technologií. Pokročilé digitální dovednosti jsou totiž důležité pro zajištění vysoké kvality vzdělávání a tím i k získávání tolik potřebných kompetencí pro aktivní občanský, profesní i osobní život.

Škola má od vzniku specializovaných tříd velmi dobrou spolupráci s IT firmou AutoCont Žďár nad Sázavou, která poskytuje žákům specializovaných tříd naší školy při nákupu techniky slevu 5 %.

Žáci specializovaných tříd mají pro své domácí použití přístup ke studentským verzím softwaru firmy Autodesk – především aplikace AutoCAD, Inventor. Tento software mohou žáci používat po dobu studia bezplatně k domácí přípravě.

Díky uzavřené licenční smlouvě EES (Enrollment for education solutions) s firmou Microsoft mohou žáci všech tříd školy využívat zdarma po dobu studia nejnovější verze softwarových produktů MS Office v edici Professional (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acces, OneNote, OneDrive…) na svých domácích počítačích a mohou zdarma testovat všechny nástroje a operační systémy firmy Microsoft (více informací ZDE).

Škola se v rámci své specializace úspěšně zapojuje do různých projektů, programů a grantů. Jsme zapojeni do celosvětového projektu firmy Microsoft Partners in Learning, jehož cílem je vytvoření sítě inovativních vzdělávacích center, která budou poskytovat kvalitní vzdělávání zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií. Působíme jako vzdělávací centrum Kraje Vysočina, které poskytuje vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií ve školství, pořádáme semináře, školení a e-learningové akce.

Škola je spolupořadatelem největší soutěže v Office aplikacích OfficeArena, které se ročně účastní více než 4000 žáků a studentů z celé republiky. Jako organizátoři soutěže doprovázíme finalisty na celosvětové finále do USA (New York, Los Angeles, Orlando). Jsme součástí celosvětového programu Microsoft Expert Educator a zúčastnili jsme se celosvětového fóra inovativních učitelů v Barceloně a v Praze.

Žáci specializovaných tříd uplatňují své vědomosti a dovednosti v různých soutěžích. Úspěšně se zapojují do soutěže dětí a mládeže v programování, soutěže KoduCup, MinecraftCup, OfficeArena a do soutěže Bobřík informatiky, která je zaměřena na oblast algoritmizace, řešení problémů, na porozumění a zpracování informací a celkovou digitální gramotnost. Dlouhodobě se zúčastňujeme soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu a soutěže ve 3D tisku. Absolventi prokazují rovněž nadprůměrné výsledky v celostátním srovnávacím testování informační gramotnosti (TIGR)

Požadavky na uchazeče

 • velmi dobrý prospěch v pololetí 5. ročníku
 • zájem o informační technologie
 • úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky

Obsah přijímací zkoušky

 • písemná část zaměřená na všeobecné znalosti z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka v rozsahu učiva 5. ročníku základní školy
 • ústní pohovor (může být součástí přijímací zkoušky pouze v případě větší bodové shody uchazečů o studium a nutnosti jejich dalšího rozřazení)

Přijímací řízení

Všichni uchazeči o přijetí do specializované třídy obdrží poštou písemné pozvání k přijímací zkoušce na základě vyplněné a odevzdané přihlášky. Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu Základní školy v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124. Tiskopis přihlášky lze též získat v příloze této stránky (viz níže).

Termín odevzdání vyplněné přihlášky je stanoven na 2. dubna 2024.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušky se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 08:00 hodin v budově Základní školy se specializací v oboru výpočetní techniky v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124. Zákonní zástupci uchazečů o přijetí se mohou přijímací zkoušky osobně zúčastnit.

Další informace

Další informace můžete získat na na telefonním čísle 566 598 501 nebo při osobní návštěvě školy. Texty písemné části přijímacího pohovoru z minulých let jsou k dispozici ZDE.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft