I. základní škola

Spolupráce se Centrem prevence CéPéčko, PORTIMO o.p.s. Nové Město na Moravě

Programy primární prevence:

1. ročník

 • Jako ty

Tématem programu je přátelství, spolupráce a vzájemná pomoc. Poskytuje specifickou prevenci v oblasti rizikových jevů rasismu a šikany. Společně s žáky odhalujeme příběh S. Gemmela Jako ty! Program reflektuje předsudky ve vnímání druhých. Je zaměřen na posilování pozitivní zpětné vazby. Motivuje děti k přijetí i poskytování pomoci.

 

2. ročník

 •  Nedej se!

Imaginativní program zaměřený na specifickou prevenci šikany a záškoláctví. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce v třídním kolektivu, budování zdravého klimatu třídy, společnou tvorbu, komunikaci v malých skupinách.

 

3. ročník

 •  Jiný svět

Program zaměřený na specifickou prevenci rasismu a xenofobie. Na pomyslné cestě kolem světa se žáci seznámí s různorodostí života obyvatel Země (lze využít pro průřezové téma Multikulturní výchova). Program se dotýká oblasti rozdílů v chování, v komunikaci, v každodenním životě, což vede k upozornění na interkulturní rozdíly.

 

4. ročník

 •  Léňa s Jéňou sami doma

Program lze využít pro prevenci dětské kriminality (drobné krádeže, vandalismus). Zaměřením na základy peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti vede k uvědomění si hodnoty věcí a vytváření hodnotových postojů k věcem druhých lidí. Doprovodný příběh je volně inspirován knihou Ilony Borské.

 

5. ročník

 •  Zdravá třída

Imaginativní program zaměřený na specifickou prevenci šikany a záškoláctví. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce v třídním kolektivu, budování zdravého klimatu třídy, společnou tvorbu, komunikaci v malých skupinách.

 

6. ročník

 • Já jsem já – ale kdo to vlastně je?

Program je zaměřen na prohloubení sebepoznání a budování zdravého sebepojetí. Tím se řadí do programů specificky zacílených na prevenci šikany a intolerance. Během programu si žáci zkouší pojmenovávat lidské vlastnosti, pátrají po tom, co vytváří identitu člověka, a hledají své silné stránky, schopnosti a dovednosti, o které se mohou opřít.

 

7. ročník

 • Drogy kolem nás

Program je zaměřený na specifickou prevenci užívání návykových látek. Akcentuje především společensky tolerovaný alkohol a tabák. Cílem je zmapování povědomí žáků o drogové problematice, předání základních informací o drogách a ujasnění si svého vztahu ke kouření a alkoholu. Následně lektoři pracují s postoji účastníků a podporují je ve zdravém přístupu k vlastnímu tělu a v jejich samostatném rozhodování. Důležitým tématem tohoto bloku je uvědomit si, co naše zdraví ohrožuje a poškozuje.

 

8. ročník

 • Kdy je sex (ne)bezpečný

Cílem programu je specifická prevence rizikového sexuálního chování. Zároveň jde o hledání cest, jak se rizikům vyhnout. Kvalitní a otevřená komunikace jako základ fungujícího vztahu.

 

 

Akce zaměřené na prevenci rizikového chování

Harmonizační dny
Akce věnovaná prevenci nežádoucích vztahů mezi dětmi pro žáky 6. ročníku v rekreačním středisku v Zubří.

 • září

Zážitkový pobyt
Pobyt zaměřený na prevenci užívání návykových látek pro žáky 7. ročníku v rekreačním středisku v Zubří.

 • květen

 

Účast na projektech a soutěžích věnovaných prevenci rizikového chování

 • Svět očima dětí
 • Den dětí
 • Divadelní představení MEMENTO

 

Nabídka trávení volného času

 • Školní liga
 • Ekotým
 • Školní časopis Puclík

 

Školní akce a soutěže

 • Matematická olympiáda
 • Pythagoriáda
 • Matematický klokan
 • Bobřík informatiky
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Fyzikální olympiáda
 • Zeměpisná olympiáda
 • Přírodopisná olympiáda
 • Ekologická olympiáda
 • Dějepisná olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • Logická olympiáda
 • Atletické závody
 • Závody ve šplhu
 • Florbal
 • Zdravověda
 • Turnaj ve vybíjené
 • Turnaj v minikopané
 • Turnaj v kopané
 • Turnaj v bowlingu

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft