I. základní škola

Školní vzdělávací program

Motto: „Podej mi ruku, pomohu ti jít.“

Chceme všem dětem poskytnout všeobecné a rovné vzdělání, zajistit jejich úspěšný rozvoj a vstup do života a motivovat je pro celoživotní vzdělávání.

 • Jsme základní škola se specializací v oboru výpočetní techniky. Výuka je realizována ve specializovaných třídách. Výpočetní technika je začleněna do učiva na 1. a 2.stupni jak v povinných vyučovacích předmětech, tak i v rámci povinně volitelných předmětů, nepovinných předmětů a kroužků.
 • Žáci získávají základní znalosti v oblasti uživatelských programů – textových, grafických, tabulkových editorů, různých programovacích jazyků apod. Důraz je kladen na práci s informacemi, jejich vyhledávání, aktivní osvojování a používání.
 • Výpočetní technika se stává nedílnou součástí i ostatních vyučovacích předmětů, kde je podle možností, potřeb a zájmů žáků maximálně využívána.
 • Škola je zapojena do projektu Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
 • Vedeme žáky k pochopení souvislostí a složitostí vztahů člověka a životního prostředí. Učíme je citlivě vnímat zákonitosti přírody a snažíme se o aktivní účast na ochraně a utváření prostředí v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace. Vedeme žáky k odpovědnosti za jednání a přístup k životnímu prostředí.
 • Máme vypracován školní plán ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty. Ekologickou výchovu realizujeme integrací do jednotlivých vyučovacích předmětů, v povinně volitelném předmětu ekologická praktika i formou samostatných projektů.
 • Velkou pozornost věnujeme třídění odpadů, šetření energií a šetření vodou (spořiče vody u umyvadel, ekonomické splachování toalet).
 • Spolupracujeme s místními a regionálními organizacemi (CHKO Žďárské vrchy, Český červený kříž, ODAS, Horácké museum, Horácká galerie, Čistička odpadních vod, …) i s organizacemi se zaměřením na vzdělávání v oblasti environmentální výchovy (Tereza, Chaloupky, Klub ekologické výchovy).
 • Chceme, aby se ekologické zásady staly nedílnou součástí života každého jedince.
 • Plně si uvědomujeme nutnost aktivní znalosti cizích jazyků. Jejich provázanost s výpočetní technikou nám umožňuje komunikaci s celým světem.
 • Podporujeme vzdělávání v oblasti cizích jazyků, nabízíme zájmové jazykové kroužky.
 • Poskytujeme žákům informace o nových, moderních a dostupných materiálech pro samostudium cizího jazyka a seznamujeme je s možnostmi jeho dalšího studia.
 • Žáci se učí vyhledávat a zpracovávat informace důležité pro rozvoj cizího jazyka (práce se slovníkem, internetem, cizojazyčnými časopisy, výukovými programy).
 • Seznamujeme žáky s reáliemi anglicky mluvících zemí a jejich protokolem, snažíme se spolupracovat na mezinárodní úrovni (town-twinning a e-twinning).
 • Preferujeme sportovní výchovu od nejútlejšího věku a upevňujeme fyzické a duševní zdraví žáků.
 • Podporujeme mladé sportovce, zajišťujeme plavecký výcvik a zapojujeme se do různých sportovních soutěží.
 • Organizujeme lyžařský výcvik v běžeckém lyžování, které má v našem městě dlouholetou tradici.
 • Zdravý životní styl chceme rozvíjet nejen sportovními aktivitami, ale i zařazováním této problematiky do ostatních vyučovacích předmětů.
 • Snažíme se poskytovat žákům vhodné podmínky pro zdravý životní styl – pitný režim, mléčné přesnídávky, pravidelné větrání tříd, kvalitní osvětlování. Vedeme žáky k dodržování hygienických zásad, stanovených pravidel chování, jednání, vystupování.
 • Chceme vést děti k uvědomění si nejen svých práv, ale i povinností.
 • Věnujeme velkou pozornost prevenci sociálně patologických jevů (návykové látky, záměrné ubližování…) a pro pocit bezpečí mohou žáci využít schránky důvěry, konzultace s třídním učitelem nebo výchovným poradcem.
 • Máme vypracován školní preventivní program, organizujeme pro žáky mnoho akcí (tvořivé dílny, sportovní odpoledne…), zapojujeme se do různých soutěží a projektů zaměřených na tuto problematiku.
 • Nabízíme žákům možnost zapojení se do různých zájmových útvarů.
 • Při své činnosti spolupracujeme i s dalšími institucemi – Sdružením Nové Město na Moravě, Poradnou pro děti a rodiče – Ezop, pedagogicko- psychologickou poradnou, městskou policií.
 • Pravidelně organizujeme program věnovaný specifické prevenci užívání návykových látek a program zaměřený na optimalizaci vztahů v třídním kolektivu.
 • Zaměřujeme se na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci postižení a zdravotně znevýhodnění, žáci se sociálním znevýhodněním). K těmto žákům přistupujeme individuálně v konkrétních vyučovacích hodinách. Další pomoc je těmto žákům věnována v hodinách zaměřených na přímou reedukaci jejich poruch. Spolupracujeme s PPP, pravidelně do naší školy dochází speciální pedagog.
 • Chceme žákům zajistit další uplatnění v životě a bezproblémový přestup na střední školu dle zájmu jednotlivců, proto věnujeme značnou pozornost oblasti volby povolání. Při výběru střední školy spolupracujeme s informačním a poradenským střediskem, se zástupci středních škol, využíváme dostupnou literaturu a výpočetní techniku.
 • Pro rodiče vycházejících žáků organizujeme schůzku s výchovným poradcem zaměřeným na volbu povolání a se zástupci středních škol v našem regionu.
 • Vedeme žáky k tomu, aby získali základy tvořivého myšlení, aby dokázali logicky uvažovat a řešit problémové situace a svá řešení uměli obhájit.
 • Chceme, aby se žák utvářel jako samostatná zodpovědná osobnost s pozitivním vztahem ke svému okolí. Učíme své žáky spolupráci, toleranci a pochopení ostatních lidí, jejich kulturních a duchovních hodnot. Prostředkem k tomu je především všestranná a účinná komunikace. Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme mimo jiné školní časopis Puclík.
 • K naplnění našich cílů nám pomáhá partnerský vztah mezi učiteli a žáky, ale i mezi žáky a učiteli navzájem. Učíme je vzájemně naslouchat názorům jiných.
 • Při výchově chceme úzce spolupracovat s rodiči a širokou veřejností prostřednictvím Sdružení rodičů, Školské rady či akcí pořádaných pro širokou veřejnost jako jsou: akademie, jarmarky, besídky apod.

Celý text ŠVP je k dispozici u ředitelky školy

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft