Přijímací řízení

Přihlášky na střední školy

Škola s talentovými zkouškami (umělecké obory, skupiny oborů umění a užité umění, gymnázium se sportovní přípravou)
Žáci obdrží: v říjnu ve škole od výchovné poradkyně
Žáci odevzdají: do 30. listopadu řediteli střední školy
Talentové zkoušky: leden – únor 2018

Ostatní střední školy (týká se i víceletých gymnázií)
Žáci obdrží: v únoru ve škole od výchovné poradkyně
Žáci odevzdají: do 1. března 2019 řediteli střední školy

Žáci mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky.

 

Přijímací řízení

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2019
2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2019
2. termín: středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 13. května 2019
2. termín: úterý 14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle § 88 odst. 2 školského zákona.
Seznam středních škol najdete ZDE

Vzor přihlášky na střední školy najdete ZDE

 

Důležité informace k přijímacímu řízení najdete ZDE

 • termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je 1. březen do prvního kola přijímacího řízení
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum), pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února
 • termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna
 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na dva obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání)
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku jen jednou
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole – když bylo jeho odvolání úspěšné a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna
 • školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna

 

Testy na vyzkoušení – přijímací zkoušky z minulých let

Ilustrační testy pokusného ověřování – 9. ročníkZDE

Ilustrační testy pokusného ověřování – 5. ročníkZDE

Testy z roku 2015ZDE

Testy z roku 2016 – ZDE

Testy z roku 2017 – ZDE

Testy z roku 2018 – ZDE

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání

Soubory ke stažení