I. základní škola

Přijímací řízení

Přihlášky na střední školy

Škola s talentovými zkouškami (umělecké obory, skupiny oborů umění a užité umění, gymnázium se sportovní přípravou)
Žáci obdrží: v říjnu ve škole od výchovné poradkyně
Žáci odevzdají: do 30. listopadu řediteli střední školy
Talentové zkoušky: leden – únor 2023

Ostatní střední školy (týká se i víceletých gymnázií)
Žáci obdrží: v únoru ve škole od výchovné poradkyně
Žáci odevzdají: do 1. března 2023 řediteli střední školy

Žáci mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky.

 

Přijímací řízení

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: 17. dubna 2023
2. termín: 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Seznam středních škol najdete ZDE

Vzor přihlášky na střední školy najdete ZDE

Vzor zápisového lístku najdete ZDE

Vzor odvolání najdete ZDE

 

Důležité informace k přijímacímu řízení najdete ZDE

  • do 1. kola přijímacího řízení – 2 přihlášky (stejné pořadí dvou škol)
  • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání
  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
  • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
  • nepřijatým žákům bude rozesláno rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
  • přijatí žáci odevzdají zápisový lístek na SŠ nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
  • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

 

 

Testy na vyzkoušení – přijímací zkoušky z minulých let jsou k dispozici ZDE

 

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft