I. základní škola

Koncepce rozvoje a řízení školy na období 2022-2028

Úvod

Koncepce rozvoje a řízení školy vyjadřuje vize a záměry pro období 2018-2024. Koncepce vychází z dlouhodobého plánu školy, analýzy současného stavu, aktuálních trendů ve školství, ze školské legislativy a vlastních zkušeností. Dokument je zaměřen na oblasti, které považuji pro zdárné fungování školy za důležité.

Motivační název:
Motto: „Podej mi ruku, pomohu ti jít.“

 

Charakteristika školy

Základní škola Nové Město na Moravě patří mezi nejstarší školy okresu Žďár nad Sázavou a za více jak 135 let své existence zaujala v regionu své pevné místo. Od 1. 1. 2000 byla základní škole zřizovatelem přiznána právní subjektivita (včetně školní jídelny) a škola od tohoto data hospodaří jako příspěvková organizace. Od  r. 2003 byla ke škole připojena i malotřídní ZŠ Slavkovice s 1. až 4. ročníkem.

Součástí základní školy – kromě hlavní budovy na Vratislavově náměstí – jsou i tři odloučená pracoviště, ve kterých je celkem k dispozici 36 učeben, včetně poloodborných a odborných pracoven (chemie – fyzika, počítačová, jazyková, přírodopisná, zeměpisná pracovna), tělocvična a školní pozemek. Pro stravování žáků i cizích strávníků je k dispozici moderní školní jídelna. Všichni strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel, objednávat a odhlašovat obědy si mohou prostřednictvím internetu.

V současné době má škola cca 550 žáků, z nichž skoro polovina dojíždí z okolních obcí, a 67 pracovníků. I když se počet žáků během uplynulého období stabilizoval, můžeme prostorové podmínky školy stále označit za  nevyhovující. Neustále se potýkáme nejenom s nedostatkem kmenových, ale i odborných učeben. Z odborných učeben nám zejména chybějí prostory pro výuku cizích jazyků, zeměpisu, výtvarné výchovy apod. Škola má také minimální prostory pro odborné kabinety, které jsou využívány hlavně pro uložení sbírek, nikoliv pro práci učitelů.

Velkým problémem jsou žákovské šatny. Naprosto nevyhovující jsou šatny na hlavní budově a přístavbě školy. Je to dáno počtem místností a velikostí prostoru, který můžeme pro šatny vyčlenit. Žáci používají prostory, které jsou malé, převlékají a přezouvají se postupně, po skupinách, jedna šatní skříňka slouží i čtyřem žákům.

Součástí školy jsou i čtyři oddělení školní družiny (jedno oddělení v ZŠ Slavkovice). Dvě oddělení ŠD jsou umístěna v nově vybudovaných prostorách Komerční banky v Novém Městě, provoz třetího oddělení probíhal v učebně na hlavní budově. Po dlouhé době můžeme zkonstatovat, že prostory a zázemí v KB pro ŠD jsou vyhovující.

 

Základní principy, oblasti a cíle rozvoje školy

Oblast výchovně vzdělávací

Základním principem výchovně vzdělávacího procesu na naší škole je opustit ustálené formy výuky a nahradit je činnostními formami učení, při nichž je žák veden k aktivní tvořivé práci. Usilujeme o to, aby obsah učiva i pedagogické metody reagovaly na potřeby doby, odpovídaly potřebám žáků a byly v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad vlastenectví, humanity a demokracie.

Naším cílem je zajistit rovné příležitosti pro žáky a vytvořit srozumitelnou, zajímavou a reálnou vzdělávací nabídku, která bude věkově přiměřená. Během školní docházky chceme dát žákům potřebný prostor pro rozvíjení jejich tvořivých schopností při maximálním respektování jejich zájmů a možností, vybavit je základními znalostmi a dovednostmi. Proto chceme, aby škola byla otevřenou a konstruktivní institucí, ve které budou mít zájem pracovat a tvořit nejen zaměstnanci, ale zejména žáci.

Důležitým prvkem bude nejen udržovat na škole vytvořený funkční, vstřícný a respektující komunikační systém, který zahrnuje pedagogy, rodiče, žáky a širokou veřejnost, ale zejména ho nadále rozvíjet a zdokonalovat – např. širokou informovaností o vzdělávací nabídce školy, podporou školního žákovského časopisu, žákovského parlamentu, obnovou a aktualizací internetových stránek, akcemi pro veřejnost apod.

Vyučovací proces je realizován podle vlastního vzdělávacího programu, který nejlépe vyhovuje zaměření školy a umožňuje jeho realizaci. Naším cílem je, aby výuka probíhala přiměřenou formou každému dítěti a přitom zajistila vysokou úroveň znalostí a dovedností při využití rozmanitých forem a metod práce, při výběru různých zdrojů informací (učebnice, odborné publikace, internet, osobnosti,…).

Chceme rozvíjet systémové myšlení žáků, které má svůj základ v práci s daty. Naučit je samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací, jejich třídění na základní a podružné.

Věnovat pozornost rozvoji digitální, čtenářské, matematické a sociální gramotnosti, do výuky anglického jazyka začlenit konverzaci s rodilým mluvčím, rozvíjet zájmy a schopnosti žáků vhodným výběrem volitelných i nepovinných předmětů.

Tyto zdroje mají žákům nejen usnadnit jejich další vzdělávání, ale orientovat se i ve všech obtížných situací, správně formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky, názory a nově získané vědomosti, umožnit jim kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat a mít touhu se celoživotně vzdělávat. V rámci školních a třídních managementů chceme rozvíjet u žáků jejich dovednosti a samostatné myšlení, aby získali takové návyky práce v týmu, při kterých by uplatnili nejen své znalosti, ale pomocí nich by i tým řídili.

U některých našich žáků jsou diagnostikovány vývojové poruchy učení – těm chceme i nadále věnovat maximální individuální péči, kterou pomocí individuálních vzdělávacích plánů koordinuje školské poradenské pracoviště.

Hlavním výchovným cílem školy je vychovat jedince, který bude ctít pravdu a spravedlnost, chránit lidská práva, svobodu a demokracii. Umožnit každému žákovi rozvoj odpovídající jeho dispozicím (vrozeným i získaným) a usilovat o jeho optimální studijní úspěšnost.

Při výchově chceme úzce spolupracovat s rodiči i s širokou veřejností. Chceme je naučit odpovědnosti sám za sebe i za společenské chování, úctě i respektu k lidem všech ras, národností a náboženského vyznání.

Naším cílem je člověk úspěšný a spolehlivý. Aby dosáhl takové roviny, musí být vyspělý jak po stránce morální, tak i po stránce vědomostní. K naplnění tohoto cíle vede zejména partnerský vztah mezi učitelem a žákem, mezi žáky i učiteli navzájem.

 

Zaměření školy – profilace

Škola je od 4. ročníku zaměřena na výpočetní techniku. Výuku realizujeme nejen v rámci specializované třídy, kterou otevíráme od 6. ročníku na základě výsledků přijímacího pohovoru, ale i nespecializovaných tříd. Na 1. stupni je výuka zaměřena všeobecně, na získání prvotních základních znalostí v užívání výpočetní techniky.

Cílem vzdělávacího procesu na 2. stupni není jen získání základních znalostí v oblasti uživatelských programů, tvorba webových stránek, práce s multimédii, různými programovacími jazyky apod., ale zejména práce s informacemi, jejich vyčleňování, třídění, aktivní osvojování a používání. Základním principem výchovně vzdělávacího procesu je opustit ustálené formy výuky a nahradit je činnostními formami učení, při nichž je žák veden k aktivní tvořivé práci. Tím se vytváří podmínky ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem, ale i mezi žáky navzájem, rozvíjí se smysl pro týmovou práci, vede žáka k přemýšlení, k samostatnosti a sebehodnocení, žák se tak aktivně podílí na vlastním vzdělávání.

Druhou naší profilací – neméně důležitou – je ekologická výchova. Zde vedeme žáky k pochopení souvislostí a složitostí vztahů člověka a životního prostředí, k osvojení si odpovědnosti za jednání a přístup jedince i celé společnosti k životnímu prostředí. Učíme je citlivě vnímat zákonitosti přírody a poznávat podmínky života, strukturu a funkci ekosystémů i celé biosféry. Vedeme jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňujeme v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Žáci si osvojí konkrétní dovednosti a návyky nezbytné k pochopení komplexnosti a složitosti životního prostředí, naučí se řešit problémy týkající se životního prostředí a těmto problémům předcházet. Naším hlavním cílem v této oblasti zůstává i nadále získávání, upevňování a rozšiřování znalostí, dovedností i návyků z ekologické oblasti, aktivně se zapojovat do mezinárodní programu Ekoškola – s cílem  opět úspěšně obhájit titul – do programu Zdravá škola i dalších ekologických projektů.

Velkou pozornost věnujeme i výuce cizích jazyků. Jsme školou, která již od 1. ročníku podporuje výuku anglického jazyka. V rámci výuky druhého cizího jazyka nabízíme výuku německého a ruského jazyka, v současné době jsme schopni nabídnout i výuku francouzského jazyka. Hlavním cílem v této oblasti je připravit žáka pro život v jednotlivých zemích EU.

V takto nastolené cestě chceme i nadále pokračovat, upevňovat a rozvíjet stávající cíle a principy našeho výchovně vzdělávacího procesu.

 

Materiální podmínky

Pro stravování žáků je k dispozici moderní školní jídelna. Zde bychom rádi vytvořili pro kuchařky optimální pracovní podmínky (zejména pro horká letní období) – ve výdejně nainstalovat klimatizační jednotku.

Usilujeme o to, aby všechny odborné pracovny byly vybaveny nejmodernější didaktickou technikou – např. interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, počítači apod. Podstatnou část této techniky chceme postupně zavádět i do kmenových učeben. V pracovním procesu používá škola více jak 200 počítačů, z nichž je většina zasíťována a připojena k internetové síti. V současné chvíli disponujeme třemi odbornými pracovnami výpočetní techniky, z nichž jedna je určena jen pro žáky 1. – 3. ročníku.

Pravidelně se snažíme obnovovat vybavení tříd nábytkem a dalšími učebními pomůckami. Hlavním cílem je vybavení všech tříd nastavitelnými lavicemi i židlemi (dle velikosti jednotlivých žáků). Mezi další hlavní úkoly v této oblasti patří vznik nových odborných a kmenových učeben, žákovských šaten. Tyto prostory chceme vybudovat jako nástavbu nad školní jídelnou a tělocvičnou, popřípadě rozšířením školních prostor směrem k současné hasičské zbrojnici. Pokud by se nám podařilo vybudovat všechny požadované prostory, pak by nebylo (při současném počtu žáků) zapotřebí odloučeného pracoviště na Tyršově ulici (tzn. vytvořit 12 až 15 nových učeben).

Hlavním cílem této koncepce je poskytnout žákům kvalitní vzdělávání, při kterém je důraz kladen na jedinečnost každého žáka. Pro splnění tohoto cíle je zapotřebí vytvořit na škole pozitivní klima, kde by panoval vyvážený a všemi stranami respektovaný vztah mezi žákem, učitelem a rodičem.

V rámci dlouhodobého plánu chceme uskutečnit další akce, které povedou ke zlepšení pracovního prostředí – výměna oken v jídelně, vybudování samostatného vstupu do ŠJ pro cizí strávníky, vybudování technického zázemí v prostoru bývalé kotelny, rekonstrukce podlah, dveřních zárubní a dveří v jednotlivých třídách apod.

 

Personální podmínky

Hlavním cílem v oblasti personální zůstává i nadále stabilizace pedagogického sboru. V současné době je kvalifikovanost pedagogů 100%, kterou chceme i nadále udržet. Škola také disponuje pracovníky pro specializované činnosti (koordinátor ŠVP, EVVO,…), kteří splňují kvalifikační předpoklady pro výkon těchto činností.

Kromě 100% kvalifikovanosti pedagogických pracovníků je naším dalším cílem i vysoká aprobovanost (odbornost)  jednotlivých předmětů. Zde chceme docílit více jak 90% aprobovanost (odbornost) všech předmětů a 100% v hlavním předmětech (M, Čj, Ch, F, Aj, Rj, Nj apod.). Chceme vytvořit pro pedagogické pracovníky kvalitní podmínky a dostatečný prostor pro další vzdělávání i pro rozšiřování jejich odborné kvalifikace.

 

Závěr

Cíle, které jsme si stanovili v předcházejících koncepcích, se nám podařily z větší části splnit. Tato koncepce pokračuje v nastaveném trendu, dále rozvíjí jednotlivé oblasti a zároveň stanovuje nové. Hlavní cíle, koncepce a profilace školy z hlediska dlouhodobých i krátkodobých plánů jsou svým obsahem otevřenou písemností, která bude pružně reagovat na potřeby školy a společnosti.

Dobře fungující škola je dlouhodobý proces, který vyžaduje systematickou a koncepční práci i spolupráci všech zainteresovaných stran, které se podílejí na chodu školy. Dobře fungující škola je pak ukazatelem kvality a hodnoty, na kterou jsou pak všichni patřičně hrdi.

 

 

Mgr. Hana Knapčoková
ředitelka školy

 

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft