Omezení provozu škol a školských zařízení

redakce  Sdílet článek na nebo
Omezení provozu škol a školských zařízení

Vážení rodiče,

od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. dochází na základě krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky k omezení provozu škol a školských zařízení.

Omezuje se provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd, nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

V případě naší školy bude rozdělení tříd 2. stupně na prezenční a distanční vzdělávání následovné:

  • sudý týdenprezenční vzdělávání mají žáci 6. a 7. ročníku – dle svého rozvrhu vyučovacích hodin – žáci 8. a 9. ročníku mají v tento týden distanční vzdělávání
  • lichý týdenprezenční vzdělávání mají žáci 8. a 9. ročníku – dle svého rozvrhu vyučovacích hodin – žáci 6. a 7. ročníku mají v tento týden distanční vzdělávání

Součástí vzdělávání není sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29.-30. října.

Hromadné akce – Obecně platí, že od 12.10. do 25.10. 2020 se zakazují jiné volnočasové akce, než vlastní vzdělávání ve škole (školní družině).

Distanční vzdělávání – Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání.

Družiny – jejich činnost není omezena.  Jak vyplývá z mimořádných opatření, je v družině zakázán zpěv.

Výuka plavání – plavecký výcvik je omezen od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 tím, že se zakazuje provoz umělých koupališť.

Školní jídelny – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020 od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. v bodě II. 1). Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná – li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb. Žáci, kteří budou mít distanční výuku, budou na tento týden automaticky z obědu odhlášeni, pokud budou mít zájem o oběd – musí se přihlásit. Platí pro ně výdejový režim, který je daný pro cizí strávníky.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy

Přílohy – plné znění dokumentů:

Opatření MŠMT

Sada opatření pro školy

Informace pro školy o vydání krizových opatření vlády