Přijímací řízení do specializované třídy

redakce  Sdílet článek na nebo

Informace k přijímacímu řízení do specializované třídy se zaměřením na výpočetní techniku…

Přijímací řízení do specializované třídy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) platí pro přijímací řízení do specializované třídy se zaměření na výpočetní techniku na 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě pro školní rok 2021-2022 následující termíny, pokyny a pravidla:

  • Přijímací zkoušky se uskuteční ve středu dne 28. 4. 2021 v 8:15 hodin v budově 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124.
  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech a nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům umožní ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i za situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu – vzor potvrzení ZDE. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
  • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno buď dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
  • V průběhu přijímacího řízení musí žáci dodržovat všechna hygienická a bezpečnostní opatření – např. používat ochranné prostředky dýchacích cest – respirátor, chirurgickou roušku apod. – dle platného mimořádného opatření MZ ČR.
  • Všichni uchazeči o přijetí do specializované třídy obdrží na základě vyplněné a odevzdané přihlášky podrobnější informace o průběhu zkoušek v podmínkách současné epidemiologické situace a omezeného provozu škol.

Podrobné informace o studiu ve specializované třídě získáte ZDE.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy