I. základní škola

Přípravná třída jako škola nanečisto

/ redakce

Na 1. základní škole v Novém Městě na Moravě byla v letošním školním roce z důvodu zájmu rodičů poprvé otevřena přípravná třída…

Přípravná třída jako škola nanečisto

Navštěvují ji děti, které pro přípravu na školní docházku potřebují více individuální péče, a děti, které měly odklad školní docházky. Hravou formou zde rozvíjejí své dovednosti a seznamují se se školním prostředím, přičemž velkou výhodou je zaměření na konkrétní potřeby a individuální přístup ke každému dítěti v malém kolektivu. Nástup do 1. třídy tak pro ně bude jednodušší a snáze zvládnutelný.

Přípravná třída je místem, kde se děti učí růst v přátelském, bezpečném a podnětném prostředí, kde se pedagogové individuálně věnují potřebám každého dítěte a pomáhají rozvíjet jejich dovednosti potřebné pro školní úspěch.

Režim dne je zde podobný jako ve škole. Ráno se děti společně s paní učitelkou a paní asistentkou setkávají v kruhu, kde si povídají a seznamují se, co je čeká za aktivity během dne.

A jak si děti v přípravné třídě vedou? Největší pokrok a úspěch je vidět u dětí v jazykových a řečových dovednostech. Je to proto, že v průběhu dne zařazujeme logo chvilky, kde si procvičují hbitost a ohebnost jazýčku. Mnoho z nich umí spoustu říkadel, básniček a písniček, dovedou poznat hlásku na začátku a na konci slov, lehce rozkládají slova na slabiky, pojmenovávají obrázky, ale ještě se stále učí srozumitelně formulovat slova a souvisle vyprávět. Učí se vyjadřovat svoje přání, pocity a potřeby. Děti velmi baví „čteníčko“- obrázkové čtení příběhů a pohádek. V matematických představách se jim daří přiřazovat a třídit předměty, geometrické tvary, určovat velikost, barvu, orientovat se v prostoru a čase a také řešit jednoduché matematické úlohy a logické souvislosti. Rády skládají puzzle a hledají správnou cestu v bludišti.

Před psaním procvičují hbitost prstíků, aby zvládly psát čáry, kruhy, vlnovky, horní a dolní smyčky a různé obloučky. Většina se umí podepsat. Pro grafomotorická cvičení používají pracovní sešity, kde se učí psát na řádcích zleva doprava a správně držet tužku. V průběhu dne je cvičení s prvky jógy. Dvakrát týdně cvičí malí školáčci v tělocvičně.

Za pěkného počasí chodí s nadšením sportovat na atletický stadion. Rádi si také pohrají na hřišti s průlezkami. Děti si aktivně rozšiřují obzor poznáváním okolního světa nejen na vycházkách. Povídají si o ročních obdobích, tradicích a zvycích, o zvířátkách, ptáčcích, sledují počasí a všímají si dění kolem nás. Pomalu se z nich stávají ochránci přírody. A také se učí zdravě žít. Rády kreslí a malují, tvoří a zpívají v hodinách výtvarné, pracovní a hudební výchovy.

Za první půlrok děti absolvovaly návštěvu 1. třídy, podívaly se do místní knihovny, skvělá byla diskotéka u kamarádů v mateřské škole, byly navštívit městský úřad a pana starostu, zhlédly několik divadelních představení, podařilo se jim upéci perníčky ve cvičné kuchyňce, pod dohledem paní učitelky zkoušely jednoduché pokusy, hrály divadlo, před Vánoci ve třídě přivítaly Mikuláše, vydařila se jim vánoční besídka pro rodiče. V současné době se s nadšením účastní plaveckého výcviku.

Všichni se těší nejenom na druhé pololetí, kdy je čeká ještě mnoho zajímavých aktivit, ale také na jejich úplně první vysvědčení.

Navštívit tuto třídu mohou zájemci dne 12. 3. 2024 v době od 7:30 do 11:00 hodin – třída sídlí v oddělení školní družiny nad kavárnou Bona na Vratislavově náměstí. Pokud zvažujete odklad školní docházky či máte „školkové dítko“, kterému by činnost v menším kolektivu vyhovovala, neváhejte a přijďte.

Děti i rodiče, jste srdečně zváni…

Mgr. Jana Vojtová, učitelka přípravné třídy

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft