Programy primární prevence 2019-2020

redakce  Sdílet článek na nebo

S obecně prospěšnou společností Portimo, o.p.s., konkrétně s Centrem prevence CéPéčko spolupracuje naše škola již mnoho let…

Programy primární prevence 2019-2020

Nejinak tomu bylo v prvním pololetí letošního školního roku, kdy žáci druhého, čtvrtého, šestého a osmého ročníku absolvovali tříhodinové programy primární prevence rizikového chování. Certifikované programy jsou přizpůsobeny školnímu roku a zapadají tak do kontextu běžného školního života.

1. stupeň

Programy primární prevence absolvovali žáci 2. a 4. ročníku v listopadu roku 2019.

2. ročník: Nedej se!

Interaktivní zážitkový program, jenž poskytl specifickou prevenci šikany. Během programu si účastníci v modelových situacích vyzkoušeli obranné strategie pro případ napadení agresorem v jednotlivých fázích vývoje šikany.

4. ročník: Léňa s Jéňou sami doma

Program byl prevencí dětské kriminality (drobné krádeže, vandalismus). Zaměřením na základy peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti vedl k uvědomění si hodnoty věcí a vytváření hodnotových postojů k věcem druhých lidí.

 

2. stupeň

Programy primární prevence absolvovali v říjnu žáci 6. ročníku, v prosinci žáci 8. ročníku.

6. ročník: Já jsem já – ale kdo to vlastně je?

Program byl zaměřen na prohloubení sebepoznání a budování zdravého sebepojetí. Tím se řadí do programů specificky zacílených na prevenci šikany a intolerance. Během programu si žáci vyzkoušeli pojmenovávat lidské vlastnosti, pátrali po tom, co vytváří identitu člověka, a hledali své silné stránky, schopnosti a dovednosti, o které se mohou opřít.

 

8. ročník: Kdy je sex (ne)bezpečný

Cílem programu byla specifická prevence rizikového sexuálního chování. Zároveň šlo o hledání cest, jak se rizikům vyhnout. Kvalitní a otevřená komunikace rovná se základ fungujícího vztahu.

Mgr. Marcela Slámová