Programy primární prevence

redakce  Sdílet článek na nebo

S obecně prospěšnou společností Portimo, o.p.s., konkrétně s Centrem prevence CéPéčko spolupracuje naše škola již mnoho let…

Programy primární prevence

Nejinak tomu bylo v prvním pololetí školního roku 2021-2022, kdy žáci druhého, čtvrtého a šestého ročníku absolvovali tříhodinové programy primární prevence rizikového chování. Certifikované programy jsou přizpůsobeny školnímu roku a zapadají tak do kontextu běžného školního života.

 

1. STUPEŇ

Programy primární prevence absolvovali žáci 2. a 4. ročníku v listopadu a v prosinci 2021.

2. ročník: Nedej se!

Interaktivní zážitkový program, jenž poskytl specifickou prevenci šikany. Během programu si účastníci v modelových situacích například vyzkoušeli obranné strategie pro případ napadení agresorem v jednotlivých fázích vývoje šikany.

4. ročník: Léňa s Jéňou sami doma

Program byl prevencí dětské kriminality (drobné krádeže, vandalismus). Zaměřením na základy peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti vedl k uvědomění si hodnoty věcí a vytváření hodnotových postojů k věcem druhých lidí.

 

2. STUPEŇ

Programy primární prevence absolvovali v říjnu 2021 žáci 6. ročníku.

6. ročník: Já jsem já – ale kdo to vlastně je?

Program byl zaměřen na prohloubení sebepoznání a budování zdravého sebepojetí. Tím se řadí do programů specificky zacílených na prevenci šikany a intolerance. Během programu si žáci vyzkoušeli pojmenovávat lidské vlastnosti, pátrali po tom, co vytváří identitu člověka, a hledali své silné stránky, schopnosti a dovednosti, o které se mohou opřít.

 

I ve druhém pololetí školního roku 2021-2022 budeme nadále spolupracovat s Centrem prevence CéPéčko při realizaci certifikovaných programů primární prevence v dalších ročnících.

Mgr. Marcela Slámová

 
Dotazník