Volba školské rady – obecná ustanovení

redakce  Sdílet článek na nebo
Volba školské rady – obecná ustanovení

Na základě § 167 a § 168 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizuje zřizovatel při Základní škole v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 školskou radu, která bude mít šest členů. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Složení školské rady:

  • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel
  • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
  • třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva a podle volebního řádu, který pro tento účel vydal zřizovatel. Návrhy na kandidáty do školské rady včetně vlastní kandidatury může do termínu voleb podat každý zákonný zástupce nezletilých žáků školy u ředitele školy – osobně, telefonicky (tel. 566 598 501), e-mailem (otto.ondracek@zs1.nmnm.cz).

 

Volba rady škol z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Zástupci SR při 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě navrhli za členy rady školy následující kandidáty:

  • Ing. Jana Vodičková
  • Eva Skalníková

 

Termíny voleb

Termín voleb členů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy byl stanoven na 24. 04. 2018 v době od 15.00 hod. do 17.00 hod. v kreslírně školy.