Zahájení školního roku 2021-2022

redakce  Sdílet článek na nebo

Ve středu dne 1. 9. 2021 zahájí škola svoji činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Zahájení školního roku 2021-2022

Provoz škol bude vycházet z dokumentu MŠMT ČR Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covidu-19 – tzv. „manuál“ (celý dokument k dispozici ZDE).

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci, rozdílné intenzitě výskytu onemocnění Covid-19 v jednotlivých okresech České republiky, k rozdílným podmínkám fungování konkrétních škol a školských zařízení není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy. Z tohoto pohledu jsem stanovil následující podmínky provozu a vnitřního režimu školy tak, aby respektovala závazná pravidla dle uvedených informací a doporučení v „manuálu“.

 

I. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny, pokud je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, sociální distance – homogennost jednotlivých skupin.
 2. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZ ČR.
 3. Každá osoba – žáci, zaměstnanci, třetí osoby – je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem (rouška, respirátor apod.).

 

II. OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

 1. Při zahájení prezenčního vzdělávání aktualizují třídní učitelé kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců a žáků školy (telefonní čísla a e-maily….).
 2. Prostřednictvím třídních učitelů, webových stránek, e-mailem apod. informuje škola žáky a jejich zákonné zástupce o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.
 3. Doporučuji, aby pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení byl omezen jen na nejnutnější případy.
 4. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit s žáky školy a zaměstnanci školy.
 5. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ ČR.

 

III. HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení, u tělocvičny atd. jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou – následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 3. Je nutné provádět časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání se provádí o přestávce i během vyučovací hodiny.
 4. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 5. Pokud se u žáka vyskytnou příznaky onemocnění, žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a bude izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka, který si žáka bezodkladně vyzvedne ze školy. Zákonný zástupce následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

IV. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 1. Mezi strávníky je odstup alespoň 1,5 metru. U jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků (jedná-li se o dlouhý stůl).
 2. Ve vnitřních prostorech jídelny může být jen tolik strávníků, kolik je míst k sezení.
 3. Hygiena i úklid ŠJ se provádí dle pravidel stanovených v předcházejícím textu – po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány.
 4. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 5. Není umožněn samoobslužný výdej – příbory, saláty apod.
 6. Cizím strávníkům a žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, je oběd vydáván dle časového harmonogramu u výdejního okénka, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.
 7. Další pravidla pro školní stravování vycházejí z „Vnitřního řádu školní jídelny“, pokud  nejsou v rozporu s pravidly a nařízeními výše uvedeného manuálu.

 

V. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

 1. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků 3x po sobě. Testování bude realizováno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr zn. Genrui Biotech. První test se provede 1. září u žáků 2. až 9. ročníku, 2. září u žáků 1. ročníku. Další testování se uskuteční 6. a 9. září 2021 pro všechny ročníky. Odkaz na instruktážní video ZDE.
 2. Žáci, kteří nepodstoupí testování, jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu i ve třídách, ve ŠD apod.
 3. Pokud žák prodělal nemoc nebo má ukončené očkování nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, testování neabsolvuje.
 4. Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), není žákovi v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb (včetně distančního vzdělávání).
 5. V tomto případě není žák omluven ze svého vzdělávání. Musí být omluven v souladu se školním řádem.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato pravidla nabývají účinnost od 01. 09. 2021
 2. Vydávají se po dobu trvání epidemiologických opatření MZ ČR.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy

 


 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO 1. TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

 1. Škola bude pro žáky otevřena denně od 7:00 hodin, žáci se po přezutí přemístí do své třídy. Výuka začíná klasicky v 7:30 hodin.
 2.  Zákonní zástupci prvňáčků mohou své dítě 1. září 2021 doprovodit do školy a být přítomni zahájení výuky v 1. třídě. Při vstupu do školy si nasadí respirátor, který budou mít i po celou dobu pobytu ve třídě.
 3. Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021.
 4. Dne 1. 9. až 3. 9. 2021 vaří ŠJ pouze pro cizí strávníky a přihlášené žáky. Od 6. 9. 2021 jsou přihlášeni všichni strávníci. Pokud se žáci nechtějí stravovat, musí si každý samostatně odhlásit oběd.
 5. Obědy ve školní jídelně se budou ve středu a ve čtvrtek – tj. 1. a 2. 9. 2021 – vydávat pro přihlášené strávníky od 10.30 do 11.30 hodin. Od pátku 3. 9. 2021 bude výdej obědů dle rozvrhu jednotlivých tříd.

 

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

středa 1. září 2021:
zahájení školního roku ve třídách
konec vyučování:

 • 1. třídy – v průběhu 1. vyučovací hodiny
 • 2.-9. třídy – v 9:05 hodin (po 2. vyučovací hodině)

čtvrtek 2. září 2021:
třídnické práce, organizační záležitosti
konec vyučování:

 • 1. třídy – nejpozději v 9:05 hodin
 • 2.-9. třídy – v 10:05 hodin (po 3. vyučovací hodině)

od pátku 3. září 2021
výuka dle rozvrhu

 

Všem žákům přejeme do nového školního roku hodně štěstí a úspěchů. Na co jediné apelujeme, abyste neposílali do školy děti s příznaky jakéhokoliv onemocnění. Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy